Diện tích đất dưới 30m2 được phép cấp sổ đỏ

Từ ngày 1/7, những thửa đất đang sử dụng nhỏ hơn 30m2 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất.

Đây là nội dung của điều 29, Nghị định 43 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, nghị định 43 quy định, đối tượng được cấp giấy tờ nhà đất còn là các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước 15/10/1993 không có giấy tờ nhưng không được tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

tapdoan_zing

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch cũng được công nhận quyền sử dụng đất. Đây là các trường hợp theo quy định cũ đều không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ không được công chứng và cấp giấy tờ nhà đất.

Nếu người sử dụng đất xin tách thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa. Lô đất mới này sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Leave a Reply